Domácí hospic

Hospic svaté Hedviky, o.p.s. poskytuje odbornou sociálně zdravotní péči těžce nemocným, umírajícím lidem a jejich rodinám 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Cílem péče je umožnit těžce nemocnému setrvání v domácím prostředí do konce jeho života. Domácí hospicová péče nabízí komplexní péči o nemocné s vážnou nevyléčitelnou nemocí se zdravotními komplikacemi a nemocným v závěru života.

Hospic svaté Hedviky, o.p.s. nabízí služby zdravotního týmu (lékaře, zdravotní sestry, psychoterapeuta) a dalších nezdravotnických pracovníků v situaci, kdy se rodina rozhodne svého blízkého doprovodit ke konci života ve svém domácím, známém prostředí.

Náš hospicový tým dojíždí k pacientům na základě domluvy a individuálních potřeb pacienta a pečujících, nastavuje optimální léčbu, pomůže a poradí pečujícím také s ošetřovatelskou péčí, zaškolí a zacvičí pečující. Poradí také v sociální oblasti, nabízí psychologickou i duchovní pomoc, vždy se souhlasem.

Domácí hospicovou péči zajišťujeme 7 dní v týdnu 24 hodin denně dle aktuálního ceníku.

Zajistíme

 • specializovanou lékařskou a ošetřovatelskou péči
 • sociální služby včetně psychologické poradny
 • na vyžádání duchovní péči pacientům v jejich domácím prostředí
 • dlouhodobou a všestrannou podporu pečujícím, rodině a ostatním členům
 • péči nepřetržitého provozu 24 hodin denně 7 dní v týdnu
 • zaškolení členů rodiny v ošetřování nemocného
 • péči o pozůstalé

Podmínky pro přijetí pacienta

 • bydliště pacienta je okres Kladno, další okresy Středočeského kraje do 30km
 • pacient trpící nevyléčitelnou nemocí v pokročilém stádiu nebo terminálním stádiu
 • pacient byl seznámen se svým zdravotním stavem
 • pacient, rodina a ostatní pečující, opatrovník nemocného rozumí možnostem i limitům domácí paliativní péče a souhlasí s jejími principy
 • v rodině je alespoň jedna osoba připravená převzít odpovědnost za každodenní péči o pacienta a je k dispozici 24 hodin denně

Kdo může požádat o přijetí

 • pacient
 • rodina
 • praktický lékař
 • ošetřující lékař při hospitalizaci

Přijímání klientů

Péče zdravotních sester a dalšího zdravotního personálu

 • plánované návštěvy sestry u nemocného po sestavení individuálního plánu, který je vždy přizpůsoben zdravotnímu stavu pacienta. Jedná se o kontrolu zdravotního stavu, fyziologických funkcí, podávání léků, injekcí, infuzí, péče o rány, stomie, katétry, porty atd.),
 • po přijetí nemocného do péče je telefonická konzultace se sestrou možná nepřetržitě 24 hod.
 • akutní návštěva sestry, případně hospicového lékaře v domácnosti (při zhoršení zdravotního stavu, podání léků ordinovaných lékařem (tablet i injekcí),
 • poradenské návštěvy sestry – pečování, polohování nemocného, výživa nemocného, režimové opatření, výběr zdravotních pomůcek,
 • komunikace sestry s nemocným o jeho nemoci, průběhu nemoci, možných komplikacích
  návštěva a pomoc zdravotní sestry, psychoterapeuta a sociálního pracovníka v posledních chvílích života nemocného.

Naše oprávnění

Hospic svaté Hedviky, o.p.s., se sídlem Huťská 1496, 272 01 Kladno, na základě rozhodnutí Krajského úřadu, vedeným pod číslem jednacím 034594/2017KUSK, pod značkou ZDR/JH má oprávnění k poskytování zdravotních služeb v okrese Kladno a ve Středočeském kraji.

Forma a obor zdravotní péče – zdravotní péče poskytována ve vlastním sociálním prostředí pacienta – domácí zdravotní péče – paliativní a ošetřovatelská.

Kontakt

Lucia Řepová
+420 606 947 006
kontaktní formulář

Podpořte nás

Podpořte naši práci. Každým příspěvkem pomáháte. 2700508322 / 2010