INFORMAČNÍ SDĚLENÍ k ochraně osobních údajů dle GDPR

Hospic svaté Hedviky, o.p.s.
sídlo: Saskova 1625,
272 01 KLADNO
IČO 02319179
(dále jen „HOSPIC“)

 

1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1. HOSPIC zpracovává osobní údaje, nutné pro řádný výkon své činnosti a plnění zákonné smluvní povinnosti (dále také jako „Osobní údaje“).

1.2. Osobní údaje HOSPIC zpracovává pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů: Přijetí do služby – tzn. zejména jednání se zájemcem nebo jeho zástupci o přijetí do služby, posouzení žádosti o přijetí, jednání o uzavření smlouvy. Poskytování služby – oboustranné plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jednání o dodatcích ke smlouvě, přizpůsobení služby dle individuálních potřeb klienta, poskytování odpovídající zdravotní a ošetřovatelské péče. Plnění zákonných povinností Hospice jako zdravotnického zařízení a povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů (např. zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách, zákon 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákon č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování). Realizace oprávněných zájmů – sledování spokojenosti klientů, zvyšování kvality poskytovaných služeb, výkon dobrovolnictví, zajištění plynulého chodu organizace.

1.3. Osobní údaje budou HOSPICEM poskytnuty těmto třetím osobám (seznam je uložen
v sídle HOSPICU na vyžádání):

1.3.1. externí účetní kanceláři (ve věci mezd zaměstnanců, personální agendy
zaměstnanců aj.)

1.3.2. osobám poskytujícím HOSPIC serverové, webové, cloudové nebo IT služby,

1.3.3. právní kanceláři

1.4. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

1.5. Osobní údaje budou HOSPICEM zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou. Jde zejména o dobu před přijetím do služby a dobu poskytování služby tak, aby byla zajištěna vzájemná práva a povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy. Uchování osobních údajů po skončení poskytování služby se řídí  zákonnými požadavky, příp. dobou, po kterou je Hospic oprávněn dané údaje uchovávat. Za tímto účelem má Hospic stanoveny lhůty pro skartaci dle jednotlivých kategorií osobních údajů. To stejné platí i v případě, že nedojde k uzavření smlouvy.

1.6. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte jako subjekt údajů tato práva:

1.6.1. PRÁVO NA PŘÍSTUP k Vašim Osobním údajům u HOSPICU, což znamená, že si můžete kdykoliv požádat o potvrzení HOSPIC, zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může HOSPIC požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

1.6.2. PRÁVO NA OPRAVU Osobních údajů, což znamená, že můžete požádat HOSPIC o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

1.6.3. PRÁVO NA VÝMAZ Osobních údajů, což znamená, že HOSPIC musí vymazat Vaše Osobní údaje pokud

(i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
(ii) odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování
(iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování
(iv) zpracování je protiprávní nebo
(v) to ukládá zákonná povinnost.

1.6.4. PRÁVO NA OMEZENÍ zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, konkrétně pokud

(i) popíráte přesnost Osobních údajů,
(ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit,
(iii) HOSPIC již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano
(iv) nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování dle čl. 1.7.6. Společnost může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,

1.6.5. PRÁVO NA PŘENOSITELNOST údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše Osobní údaje, které jste poskytl HOSPIC se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby Společnost tyto údaje předala jinému správci.

1.6.6. PRÁVO VZNÉST NÁMITKU proti zpravování Osobních údajů, což znamená, že můžete u HOSPIC či DPO podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobíte, že Společnost Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro
zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

1.7. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit u HOSPICU buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese: info@hospicsvatehedviky.cz

1.8. Dále máte právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.

1.9. Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, které jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být nemožnost plnění smlouvy ze strany HOSPICU, tj např. neposkytnutí péče aj.

1.10. Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování. Ke zpracování dochází jak manuálně tak elektronicky. Dokumenty jsou uchovávány v listinné nebo elektronické podobě. Pro elektronické zpracování slouží zejména specializované elektronické informační systémy. Přístup k nim je omezen specifickými hesly, stejně tak jako přístup ke všem dokumentům uloženým elektronicky. Osoby  (zaměstnanci), které s osobními údaji pracují, jsou vždy vázány mlčenlivostí.

1.11. V případě, že bude HOSPIC užívat osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v této informační doložce, neprodleně poskytne Zájemci informaci o tomto jiném účelu a další informace uvedené v této doložce.

2. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Snahou HOSPICE je, aby zpracovávané osobní údaje byly relevantní, přiměřené a omezené jen na ty, které jsou nezbytné pro výše uvedené účely. Jde o takové údaje, které HOSPIC získává z jednání o přijetí, ze žádostí o přijetí, z jednání o uzavření smlouvy (včetně nezbytných dokumentů souvisejících s uzavřením smlouvy), v souvislosti s poskytováním služby a plněním zákonných povinností. Jedná se hlavně o údaje vyplývající ze zákona, tedy o  identifikační údaje (jméno, příjmení, rodné číslo/datum narození, osobní stav, trvalé bydliště), kontaktní údaje (telefon, kontaktní adresa), kulturní profil (zájmy a záliby, povolání), popis sociální situace, údaje o soběstačnosti, údaje o stavu příspěvku na péči, zdravotní pojišťovně nebo údaje pro nezbytné nakládání s finančními prostředky dle přání klienta (splatnost důchodu, výše a typ důchodu, druh a číslo osobního dokladu).

2.2. Dle požadavků zákona HOSPIC zpracovává také tzv. zvláštní osobní údaje, a to údaje o zdravotním stavu a dietě a to v souvislosti s plněním  poskytovaných služeb.

2.3. K osobním údajům jsou také připojovány identifikační a kontaktní údaje jiných osob, např. kontaktní osoby určené klientem, osoby zastupující klienta na základě zákona, plné moci či z rozhodnutí soudu, pozůstalé, dědice nebo plátce. Jde zejména o tyto údaje: jméno, příjmení, datum narození/rodné číslo, trvalé bydliště, kontaktní adresa, telefon, e-mail.