Odlehčovací služby

Sociální služby – odlehčovací služby jsou poskytovány podle § 44 zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění. Oprávnění k poskytování sociálních služeb vzniklo na základě Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o registraci služby, pod číslem jednacím 178475/2016/KUSK/Soc/Hla/96 ze dne 19.12.2016.

Odlehčovací služby poskytujeme v domácím prostředí klienta na určitou denní dobu nebo určité dny v týdnu, dle individuálních potřeb klienta a rodiny. Odlehčovací služby jsou poskytovány vždy po domluvě a se souhlasem s rodinou klienta, respektive pečujícího o klienta.

Komu je tato služba určená?

  • Tato služba je určená nemocným lidem se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo vážného onemocnění a těm, kteří o nemocné pečují.

S čím pomůžeme:

  • k nemocnému přichází na určitou denní nebo noční dobu asistentka (pečovatelka, zdravotní sestra, případně dobrovolník), která pomůže při sebeobsluze (oblékání, hygieně, podá stravu, doprovodí jej k lékaři, na vycházku apod.)
  • zacvičíme rodinu v domácí ošetřovatelské a paliativní péči
  • pečujícím nabízíme možnost odpočinku
  • službu poskytujeme dle našich momentálních provozních a personálních možností

Základem služby je profesionální pomoc spojená s lidským přístupem všech členů našeho hospicového týmu.

Platební podmínky:

  • 120 Kč za každou započatou hodinu
  • v případě služby delší než čtyři hodiny se sazba za každou další hodinu snižuje na 100 Kč.
  • doprava 8,-Kč/km

Přijímání klientů:

Kontakt

Lucia Řepová
+420 606 947 006
kontaktní formulář

Podpořte nás

Podpořte naši práci. Každým příspěvkem pomáháte. 2700508322 / 2010