Ceník odlehčovacíCh služeb

Ceny

Úhrada za poskytování základních činností je stanovena v souladu s vyhl. č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění.

Úhrada se odvíjí od skutečně spotřebovaného času.

Základní cena za 1 hodinu péče 130,-Kč.
Cena za 1 hodinu péče o svátcích a víkendech 130,-Kč.
Minimální doba péče je 30 minut.

Základní činnosti odlehčovací služby:

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc při přípravě jídla, podání stravy
 • pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu v bytě
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

2. Pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC

3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • zajištění stravy přiměřené době poskytování služby, odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
 • pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby

4. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a na jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování

5. Sociálně terapeutické činnosti

 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

6. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí

7. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činností

 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 • podpora při zajištění chodu domácnosti

V Kladně 1.7.2020 Bc. Lucia Řepová
ředitelka

Činnost našeho hospice je v současné době závislá pouze na darech, spoluúčasti pacientů a případných dotacích. Proto jsme velmi vděční za každý dar a příspěvek.
Za veškerou pomoc Vám upřímně děkujeme!

Žádost o poskytování terénní odlehčovací služby

Naše oprávnění

Hospic svaté Hedviky, o.p.s., se sídlem Saskova 1625, 272 01 Kladno, na základě rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor sociálních věcí rozhodl v souladu se zákonem č.108/2006 sb. a zákonem č.500/2004 sb., o registraci sociálních služeb.

Druh služby: odlehčovací služby