Veřejný závazek odborného sociálního poradenství Hospice svaté Hedviky pro rok 2024

Poslání

Hospicová poradna nabízí odbornou pomoc a podporu lidem, kteří se ocitli v těžkém životním období, které souvisí s tím, že jsou oni nebo jejich blízcí těžce nemocní. 

Cílem hospicové poradny je usnadnit život člověku s nevyléčitelným onemocněním a péči těm příbuzným a známým, kteří se rozhodli pečovat o svého blízkého nemocného v domácím prostředí.

V průběhu poradenského rozhovoru se snažíme komplexně chápat v jaké nepříznivé situaci se klient nachází a jaké má dostupné možnosti, jak situaci řešit. Spolu s klientem situaci stabilizujeme a formou naslouchání mapujeme, která služba nejvíce odpovídá klientovým potřebám.

Poskytujeme nabídku našich i v regionu dostupných sociálních a zdravotních služeb. 

Našim cílem je poskytnout emoční podporu, aby se všichni zúčastnění mohli rozhodnout bez ohledu na to, jak je situace vážná a urgentní. V případě, že vyhodnotíme, že klient potřebuje jinou odbornou péči, předáme konkrétní kontakty, nasměrujeme na další návazné služby, např. na psychoterapeutickou podporu. V případě potřeby sami do navazující služby zavoláme s tím, že klient náš rozhovor slyší a může reagovat.

Poradenství zahrnuje ambulantní a terénní formu. Poradenství poskytujeme nejčastěji telefonickou a ambulantní formou. Je možné zajistit i videohovor nebo videokonferenci, případně mailovou komunikaci.

Služba je bezplatná. Vstup do služby je umožněn v kanceláří hospicové porady, ideálně po předchozím objednání.

Poradenství poskytujeme terénní formou ve  městě Kladně a okolí do 20 km. Ambulantní forma je určena pro všechny občany bez omezení a je zaměřena na níže uvedené cílové skupiny.

Obvyklá doba konzultace je do 60 minut. 

Provozní doba poradny je každý pracovní den,  9:00 –  15:00 hod.

 

Cílová skupina

Lidé těžce nebo chronicky nemocní, jejich rodinní příslušníci a blízcí.

Všechny pečující osoby, které potřebují pomoc v těžkém období života spojeném s nevyléčitelnou nemocí a umíráním. 

Všichni, kterých se týká téma smrti a umírání.

Lidé, kteří jsou zarmouceni po úmrtí blízkého člověka.

Osoby v krizi.

Naší cílovou skupinou jsou všichni, kteří se chtějí nebo potřebují na tuto situaci připravit. 

Klientem odborného sociálního poradenství jsou osoby s chronickým duševním onemocněním, senioři i lidé se zdravotním postižením.

Osoby, které potřebují pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Poradenství může být poskytnuto komukoliv z ČR. 

Poradenství poskytujeme osobám od 18. let.

Cíle sociální poradny v roce 2024

Nabídnout vyšší počet ambulantních poradenských setkání oproti telefonickým.

Zapojení do poradenského hovoru multidisciplinární tým hospice, lékař, zdravotní sestra, psychospirituální pracovník – pokud to bude téma vyžadovat.

Cílem je stálé zvyšování kvalifikace sociálního pracovníka v paliativní péči. 

V tomto roce absolvuje sociální pracovník  také vzděláváním : Telefonická krizová intervence.

Vzhledem k tomu, že se bude organizace stěhovat do nových prostor, jehož cílem je vytvořit adekvátní podmínky bezpečného prostoru, jak pro jednotlivce, tak pro např. rodinné konference.

Zahájení screeningu poskytování pozůstalostního poradenství, mapování, které služby jsou pro osoby, které prošly ztrátou dostupné, v jakém časovém horizontu, za jakých časových a  finančních podmínek.

   

  Hodnoty a principy 

  Profesionální přístup

  V rámci poradny spolupracujeme s multidisciplinárním týmem a klientům podle jejich aktuální potřeby může být nápomocen sociální pracovník nebo zdravotní sestra, podle potřeby zprostředkujeme kontakt s psychologem nebo spirituálním doprovázejícím.

  Sociální pracovník prochází pravidelnou supervizí.

  Podpora domácího prostředí

  Naše služby zaměřujeme na zvládnutí péče o nemocného v domácím prostředí klienta a to jak vlídným slovem, vyslechnutím, mlčením tam, kde to klient potřebuje, ale i konkrétními radami na uspořádání domácnosti, zajištění sociálních dávek, využívání podpůrných kompenzačních  pomůcek nebo informacemi o navazujících a doplňujících službách. Naší snahou je, aby situace rodiny byla v rámci možností, co nejlépe zvladatelná a zachovávala maximální důstojnost všech zúčastněných osob.

  Týmová práce

  Pracujeme v týmu, táhneme za jeden provaz, poskytujeme podporu a péči všichni stejně a sdělujeme si všechny aktuální informace o klientech. 

  Individuální přístup

  Se všemi klienty jednáme s vlídným, respektujícím přístupem, podporujeme a oceňujeme jejich dosavadní péči. Vytváříme důstojný prostor, ve kterém lze bezpečně vyjádřit všechny emoce. Nehodnotíme a respektujeme rodinou vytvořené hodnoty a postoje.