ceník služeb

Ceny domácí hospicové péče

Naše péče je hrazena převážně z darů, dotací, grantů a z příspěvku od obcí, není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, přesto je všem dostupná (k rodinám přistupujeme individuálně a snažíme se řešit situace s financemi tak, aby péče byla dostupná pro každého a nebyla překážkou pro domácí hospicovou péči).

Dnem přijetí do péče rodina přispívá na každý den částkou 250 Kč.
Z této částky jsou hrazeny mimo jiné – plánované návštěvy zdravotnického týmu, telefonická pomoc 24 hodin denně, běžně spotřebovaný materiál, stříkačky, jehly, hadičky, obvazy, některé léky a zdravotnické prostředky.
Jednorázový vstupní poplatek 1 200 Kč.
Zahrnuje vstupní vyšetření lékařem hospice, komunikaci s praktickým lékařem, vypracování plánu paliativní péče.

Příspěvek na dopravu za 1 návštěvu (z Kladna):

Kladno – zdarma

do 10 km – 100 Kč

11 – 20 km – 150 Kč

21 – 30 km – 200 Kč

V odůvodněných případech lze požádat ředitelku hospice o změnu výše poplatku za poskytovanou péči.

Činnost našeho hospice je v současné době závislá pouze na darech, spoluúčasti pacientů a případných dotacích. Proto jsme velmi vděční za každý dar a příspěvek.
Za veškerou pomoc Vám upřímně děkujeme!

Ceny odlehčovací služby

Odborné sociální poradenství, vč. terénního sociálního poradenství je zdarma.
Terénní odlehčovací služby se hradí podle zákona č. 108/2006Sb. O sociálních službách a jeho vyhlášky č. 505/2006 Sb. částkou 155 Kč za hodinu. V případě čerpání péče více než 80 hodin za měsíc je maximální cena za péči v daném měsíci 135 Kč za hodinu.

Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

Službu poskytujeme v pracovní dny v čase od 8 do 16 hod.
Na úhradu terénní odlehčovací služby lze využít sociální dávku „Příspěvek na péči“.
(S vyplněním a podáním žádosti vám pomůže naše sociální pracovnice.)
Sazba za uskutečněnou péči bude fakturována zpětně ke konci kalendářního měsíce.

Půjčovna kompenzačních pomůcek